نویسنده = مجید جلال یزدی
سندرم حاد کرونری

دوره 22، شماره 2، آذر 1397، صفحه 57-59

مجید جلال یزدی