مجله سازمان نظام پزشکی مشهد (سیمرغ سپید) به صورت فصلنامه توسط سازمان نظام پزشکی مشهد منتشر می‌شود. این مجله، به منظور بهبود جایگاه حقوقی، صنفی و اجتماعی جامعه پزشکی و در راستای آموزش مطالب کاربردی مرتبط با علوم پزشکی مقالات علمی‌- ترویجی و خبری، را منتشر می‌کند. 

 

برای نمایش صحیح مقالات و چکیده‌‌ها در ویندوز 7، لطفاً از مرورگر Firefox استفاده فرمایید.

شماره جاری: دوره 22، شماره 2، آذر 1397، صفحه 50-80 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی