اصول اخلاقی انتشار مقاله

استانداردهای اخلاقی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد (سیمرغ سپید) مبتنی بر راهنمای کمیته بین‌المللی سردبیران نشریات علوم پزشکی (COPE’s Best Practice Guidelines) می‌باشد و برای متولیان (شامل سردبیر و داوران) و همچنین مخاطبان مجله (نویسندگان اصلی و همکار، داوران، مشاوران یا همکارانی که عنوان آنها در قسمت تقدیر و تشکر ذکر می شود، خوانندگان و سایر پژوهشگران) لازم‌الاجرا است. آثار منتشرشده باید منطبق با دستورعمل مطالعات انسانی و مقررات رفاه حیوانات باشد. همچنین در مقالات مداخله‌ای باید اذعان گردد که مطالعه حاضر با توجه به بیانیه هلسینکی صورت پذیرفته است. نویسندگان باید بیان کنند که مطالعه با رضایت آگاهانه بیماران ارائه و پروتوکل مطالعه توسط کمیته تحقیقات مؤسسه حامی تأیید شده است.