نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان شیوع بی دندانی در شهرجاجرم خراسان شمالی در سالهای 1390-1389

دوره 20، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 4-7

سید علی بنی هاشم راد؛ مجید رضا مختاری؛ سعیده خواجه احمدی؛ محمود قیاسی؛ سید احمد بنی هاشم راد؛ عبداله جوان