نگاهی به جایگاه طب و پزشکان در نظرگاه حکیم توس؛ ابوالقاسم فردوسی

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

پزشک عمومی، عضو اصلی کمیسیون روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران