نکروز سر استخوان ران در سوءمصرف مواد

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

فلوشیپ ارتوپدی دانشگاه هاروارد، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران