فرآورده‌های ضدآفتاب و نحوه صحیح مصرف

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

کارشناس دارویی، کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران