بیمارستان‌های تخصصی شهر مشهد و مؤلفه‌های ایمنی سلامت برمبنای شاخص‌های استاندارد الزامی بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال آمل، آمل، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده عولم انسانی، دانشگاه شمال آمل، آمل، ایران