روزانه چند هواپیما در ایران سقوط می کند؟

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

متخصص پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران