جلسه مشترک هیأت مدیره انجمن پزشکان عمومی و مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران