مداخله گران در حوزه سلامت

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

دبیر هیأت مدیره انجمن های علمی-تخصصی، سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران