مدیر مردمی و پزشک خیرخواه؛ یادمان مرحوم دکتر سید محمدرضا نوری

نوع مقاله : یاد یاران

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران