بررسی ویژگی‌ها و توانمندی‌های گردشگری سلامت در شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مدیریت جهانگردی، شرکت توسعه گردشگری لیان کاوان، مشهد، ایران

2 عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی بینالود، مشهد، ایران

3 دبیر کمیته گردشگری سلامت استان خراسان رضوی، مشهد، ایران

4 مسئول کمیته گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

چکیده

پیش‌زمینه: مشهد دومین کلانشهر ایران است که توانمندی‌های پزشکی، قدمت دانشگاه علوم پزشکی و همچنین وجود سه بیمارستان جنرال فوق تخصصی از جمله زیرساخت‌های جذب گردشگری سلامت در این شهر است. این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‌ها و توانمندی‌های گردشگری سلامت در شهر مشهد با در نظر گرفتن مؤلفه‌های مؤثر بر رضایت و انتخاب گردشگران انجام گردید.
روش‌ها: در این پژوهش مقطعی پرسشنامه‌ای دارای 4 بخش شامل (1) ویژگی های فردی، (2) سوابق گردشگران و علل سفر آنها، (3) میزان رضایت از خدمات و امکانات پزشکی و (4) میزان رضایت از عوامل محیطی سفر در اختیار گردشگران غیرایرانی سلامت که به بیمارستان‌های اصلی شهر مشهد مراجعه کرده بودند، قرار داده شد.
یافته‌ها: در این مطالعه، 100 گردشگر مورد نظرسنجی قرار گرفتند که اکثریت اهل کشور عراق (93%) بودند. اکثر پاسخ‌دهندگان را مردان (87%) تشکیل دادند. اکثریت افراد (93%) از طریق شرکتهای دولتی و غیردولتی فعال در گردشگری سلامت به مشهد سفر کرده بودند. هدف از سفر بیشتر افراد (64%) استفاده از خدمات پزشکی (جراحی‌ها، درمان ناباروری و خدمات دندانپزشکی) بود. اکثریت افراد (74%) قیمت مناسب‌تر خدمات پزشکی را به عنوان عامل اصلی در انتخاب سفر به ایران (مشهد) ذکر کردند. سطح تکریم ارباب رجوع و حسن برخورد از سوی کادر پزشکی در بیشتر موارد (80%)، "متوسط" ارزیابی شد. میزان تبحر کادر پزشکی در 95% موارد "زیاد" و در 5% موارد "خیلی زیاد" ارزیابی شد. میزان مطلوبیت امکانات و تجهیزات مراکز درمانی گردشگری سلامت توسط اکثریت افراد (76%)، "زیاد" معرفی شد. اکثریت شرکت‌کنندگان (85%)، کیفیت هتل‌ها و امکانات اقامتی را به میزان "زیاد" مطلوب دانستند. کیفیت امکانات تردد در شهر مشهد توسط بیشتر افراد (61%) "متوسط" اعلام شد.
نتیجه‌گیری: متولیان امر گردشگری سلامت در مشهد برای جذب گردشگر بیشتر و پیشبرد این صنعت، ضمن سعی در حفظ و بهبود کیفیت ارائه خدمات پزشکی، می‌بایست در جهت ارتقای تکریم ارباب رجوع، افزایش کیفیت خدمات گردشگری و محیطی و همچنین ارائه قیمت‌های رقابت‌پذیر با کشورهای منطقه گام بردارند. 

کلیدواژه‌ها