تحلیل آماری میزان پذیرش رشته پزشکی در دانشکده‌های پزشکی ایران بر اساس منطقه‌بندی کلان آموزش سلامت

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دکترای تخصصی بالینی طب سوزنی و ماساژ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

پیش‌زمینه: توزیع نامتعادل پذیرش دانشجوی رشته پزشکی و همچنین عدم توازن در توزیع نیروی انسانی و مشکلات اشتغال آنها از دشواری‌های نظام سلامت محسوب می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پذیرش رشته پزشکی دانشکده‌های پزشکی کشور در سال 1393 بر اساس تقسیمات کشور و همچنین منطقه‌بندی کلان حوزه آموزش سلامت است.
روش‌ها: پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی با بهره‌گیری از اطلاعات دفترچه انتخاب رشته آزمون به ورود به دانشگاه‌های کشور در سال 1393 به تفکیک دانشگاه آزاد، سراسری، پردیس خودگردان برمبنای استان و شهرستان‌ها صورت پذیرفت. جمعیت هر استان با توجه به سرشماری سال 1390 استخراج گردید. میزان پذیرش دانشجو در شهرستان‌ها و استانها بررسی و سرانه پذیرش رشته پزشکی به جمعیت در دو تقسیم‌بندی استانی و مناطق ده‌گانه کلان حوزه آموزش سلامت مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: دانشکده‌های پزشکی در 49 شهرستان از 31 استان کشور، مشغول تربیت دانشجویان پزشکی هستند. در مجموع، ظرفیت پذیرش رشته پزشکی در سال 1393، 4589 نفر بود که با در نظر گرفتن جمعیت 75.130.000 نفری کشور، بیانگر سرانه پذیرش رشته پزشکی (میزان پذیرش در هر هزار نفر جمعیت) معادل 0.061 بود. با در نظر گفتن جمعیت هر استان، سرانه پذیرش رشته پزشکی در استان‌های سمنان (0.246)، خراسان جنوبی (0.156) و یزد (0.126) بیشترین و در استان‌های البرز (0.013)، خراسان شمالی (0.023) و قزوین (0.033) کمترین بود. بر مبنای مناطق دهگانه کلان حوزه آموزش سلامت، سرانه پذیرش رشته پزشکی در منطقه 1 بیشترین (0.079) و در منطقه 4 کمترین (0.041) بود.
نتیجه‌گیری: با توجه اینکه در حال حاضر در هر 31 استان کشور، زیرساخت دانشکده‌‌‌های پزشکی وجود دارد و از سوی دیگر کشور به نیروی پزشک بیشتر تا رسیدن به میانگین جهانی نیاز دارد؛ ضرروی به نظر می‌رسد، ضمن حفظ ظرفیت پذیرش در مناطق با سرانه پذیرش بالاتر، ظرفیت پذیرش رشته پزشکی در استان‌ها و مناطقی که از میانگین سرانه پذیرش کشوری پایین‌تر هستند، افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها