آسیب‌شناسی تأمین نامنظم ملزومات مصرفی بیماران پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

رئیس اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پیش‌زمینه: نحوه ارائه خدمات دارویی و ملزومات مصرفی یکی از مهمترین عوامل تعیین کیفیت خدمات درمانی ارائه‌شده در بیمارستان‌هاست. در این مطالعه، سعی شده است معضل عدم مدیریت صحیح تهیه، تدارک، انبارش و توزیع ملزومات مصرفی بیمارستانها پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت با دید فرایندنگر مورد کاوش و آسیب‌شناسی قرار گرفته و راهکارهای علمی وکاربردی ارائه گردد.
روش‌ها: در این مطالعه کیفی - توصیفی، جهت شناسایی عوامل مؤثر بر تأمین نامنظم ملزومات مصرفی بیماران، 5 جلسه هم‌اندیشی با حضور 25-20 نفر از سرپرستاران اتاق‌های عمل بیمارستان‌های دانشگاهی مشهد و کارشناسان مربوطه تشکیل شد. در پایان 160 نفر ساعت کاری در طی این جلسات، مشکلات و عوامل مؤثر بر آنها توسط شرکت‌کنندگان، مورد بحث و آسیب‌شناسی قرار گرفت، و بعلاوه راهکارهای لازم برای رفع مشکلات مطرح گردید.
یافته‌ها: برای تأمین ملزومات مصرفی بیماران بستری فرایندی به این شرح پیشنهاد شد: 1. ویزیت و درخواست کالا توسط پزشک معالج 2. تنظیم و تأیید درخواست کالای مورد نیاز توسط سرپرستار بخش بستری‌کننده بیمار 3. ارسال درخواست به مسئول فنی ملزومات مصرفی بیمارستان 4. هماهنگی مسئول فنی ملزومات مصرفی با مسئول کارپردازی بیمارستان در مورد تهیه کالا 5. تهیه و تحویل کالا توسط کارپرداز به انبار ملزومات مصرفی با تطبیق کالای ورودی با کالای درخواستی توسط مسئول فنی ملزومات مصرفی 6. شارژ کالا از انبار ملزومات مصرفی به حساب سرپرستار اتاق عمل 7. شارژ کالای مصرفی از حساب سرپرستار به حساب بیمار 8. تأیید فاکتور ملزومات مصرفی بیمارتوسط پزشک معالج، پرستار سیرکولر و اسکراب و سرپرستار بخش 9. پرداخت فاکتور شرکت تأییدشده 10. برگشت خوردن کالاهای مازاد
نتیجه‌گیری: از مهمترین مؤلفه‌های مؤثر بر تأمین بهینه ملزومات مصرفی در بیمارستان‌ها جلوگیری از هدرروی منابع مالی و تجهیزات و همچنین تأمین کالاهای پزشکی با مناسب‌ترین قیمت است. برای این منظور علاوه بر نظارت دقیق مدیران بیمارستان، نیاز به یک فرایند بهینه است تا تأمین حداکثری کالاها و تجهیزات و شارژ مجدد آنها را نظام‌مند کند.

کلیدواژه‌ها