انفارکتوس حاد میوکارد و درمان‌های تهاجمی آن

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

اینترونشنال کاردیولوژیست، استادیار گروه قلب و عروق، بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران