خدمت صادقانه، چهره گشاده و عدالت در رأی؛ یادمان مرحوم دکتر اسدالله افشاری صالح

نوع مقاله : یاد یاران

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران