گفتگو با استاد گرامی، آقای دکتر خسرو نوربخش؛ رابطه بین پزشک و بیمار یک رابطه انسانی والا و مقدس است.

نوع مقاله : راه بزرگان

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران.