اهمیت و پیشینه بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در گفتگو با استاد دکتر عبدالله بهرامی

نوع مقاله : میراث ماندگار

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران.