روزه داری و بیماریهای روماتیسمی

نوع مقاله : مشاوره تخصصی

نویسنده

فوق تخصص روماتولوژی، دانشیار بیماری های داخلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.