باز گشت به زندگی از طریق گروه های جامعه محور: آشنایی با انجمن معتادان گمنام

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

واحد اطلاع رسانی و روابط عمومی انجمن معتادان گمنام ایران، شعبه استان های خرسان رضوی و خراسان جنوبی، ایران.