مراسم تکریم و معارفه دادستان دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

دبیرخانه کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی، سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران.