گزارش درمان بیمار باردار مبتلا به الیگوهیدرآمنیوس زود هنگام

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسنده

پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پیش‌زمینه: الیگوهیدرآمنیوس به حجم مایع آمنیوتیک که کمتر از حد انتظار برای سن حاملگی است، اشاره دارد و توسط سونوگرافی تشخیص داده می‌شود. تراوش مزمن مایع از شکاف‌های موجود در پرده‌ها حجم مایع آمنیونی را به شدت کاهش می‌دهد. پیامد جنینی در موارد شروع زود هنگام الیگوهیدرآمنیوس بد است و با 50 % مرگ ومیر همراه است. از سوی دیگر، چسبندگی‌های بین آمنیون و اندام های جنین ممکن است منجر به ناهنجاری‌های شدید شود.
گزارش مورد: خانمی 28 ساله با حاملگی دوم و سابقه یک‌بار سقط به پزشک مراجعه می‌کند. زمان بارداری در هنگام مراجعه 16 هفته بود. در سونوگرافی که بیمار به پزشک نشان می‌دهد AF = 2cm و کاهش شدید مایع هیدرآمنیوس گزارش شده بود. در اولین مرحله سرم درمانی روزی 3 لیتر سرم 1/3و 2/3(قندی-نمکی) به مدت 5 روز تجویز شد. همچنین به بیمار توصیه شد که ضمن استراحت مطلق، مایعات بیشتری مصرف کند. پس از یک هفته استراحت، سرم درمانی و مصرف مایعات بیشتر توسط بیمار، سونوگرافی درخواست شد. در سونوگرافی جدید AF=5cm گزارش شد. با کنترل و پیگیری بیمار در ماه‌های بعد، AF به حد نرمال رسید و تا پایان بارداری AF نرمال گزارش شد و مادر دچار مشکل خاصی نشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به مورد گزارش شده و موارد زیاد مشاهده شده، می‌توان نتیجه گرفت که به بیمارانی که سونوگرافی آن‌ها الگوهیدرآمینوس (در بارداری‌های کمتر از 34 هفته) را نشان می‌دهد، مصرف زیاد مایعات و استراحت مطلق توصیه شود.

کلیدواژه‌ها