اهمیت مسمومیت‌ها درتشخیص افتراقی بیماران مشکوک

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

استادیار سم شناسی و مسمویت ها، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران