تجویز غیرمنطقی دارو و مشکلات رایج در درمان بیمار

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

استادیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران