با بیمار مسئولانه و متعهدانه برخورد کنیم؛ گفتگو با استاد گرامی، آقای دکتر محمدتقی رجبی مشهدی

نوع مقاله : راه بزرگان

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران