بنیان‌گذار جراحی نوین در مشهد؛ مرحوم پروفسور روش (عبدالله) بولون

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران