پاچراغ طرح تحول نظام سلامت

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی، دبیر انجمن آسیب شناسی ایران - شاخه خراسان رضوی، مشهد، ایران