اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مصطفی مهرابی بهار

استاد جراحی عمومی، مرکز تحقیقات جراحی سرطان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

mehrabimmums.ac.ir

سردبیر

دکتر رضا افشاری

سم‌شناسی بالینی استاد سم‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

afsharirmums.ac.ir

دستیار سردبیر

رویا راعی فرد

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران

raeefard1383gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی بیرجندی‌نژاد

دانشیار جراحی ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

birjandinejadamums.ac.ir

دکتر سید حسین حسینی زارچ

گروه رادیولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

hoseinihmums.ac.ir

دکتر شاپور بدیعی اول

اﺳﺘﺎدﯾﺎر طﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﮑﻤﻞ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

badieeashmums.ac.ir

دکتر فرشید عابدی

استادیار بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

abedifbums.ac.ir

دکتر محمود محمودی

ایمونولوژی استاد ایمونولوژی، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

mahmoudimmums.ac.ir

دکتر علیرضا رضاپناه

استادیار جراحی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

rezapanaha1mums.ac.ir

دکتر بابک مصطفی‌زاده

دانشیار، بخش پزشکی قانونی و مسمومیت، دتنشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

mstzbmdsbmu.ac.ir

دکتر امید مهرپور

استادیار پزشکی قانونی و مسمومیت ها، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

omid.mehrpouryahoo.com

دکتر عباس آقابیک‌لویی

دانشیار، بخش پزشکی قانونی و مسمومیت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

aghabiklooyahoo.com

دکتر مجید خادم رضاییان

متخصص پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

khademrm921mums.ac.ir