نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. فرآیندهای مدیریت و توسعه منابع انسانی بیمارستان براساس چهارچوب طبقه بندی فرآیندها

دوره 22، شماره 2، آذر 1397، صفحه 52-53

رضا کاویان پور؛ فاطمه آبادی؛ مریم رمضانی