فرآیندهای مدیریت و توسعه منابع انسانی بیمارستان براساس چهارچوب طبقه بندی فرآیندها

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران