نویسنده = مجید خادم رضاییان
تعداد مقالات: 1
1. روزانه چند هواپیما در ایران سقوط می کند؟

دوره 22، شماره 1، بهار 1397، صفحه 18-19

مجید خادم رضاییان