نویسنده = رضا افشاری
مفهوم دادگستری در مقابل برابری در برخورداری از خدمات سلامت عمومی

دوره 20، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 48-50

رضا افشاری؛ فرشید عابدی؛ حمیدرضا بهرامی طاقانکی