مفهوم دادگستری در مقابل برابری در برخورداری از خدمات سلامت عمومی

نوع مقاله : سرمقاله

نویسندگان

1 سردبیر مجله سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران (عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران، تهران، ایران)

2 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

3 معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران