نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انواع بحران و پاسخ مناسب سیستم بهداشتی به آنها

دوره 18، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 8-11

شاپور بدیعی اول؛ یلدا روانشاد؛ انوش آذرفر؛ پرویز فقهی