آشنایی با داروهای غیرمجاز در بدن‌سازی

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

کارشناس دارویی، کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو، معاونت غذا و دارو، مشهد، ایران