دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 40-80 

مقاله علمی-پژوهشی

1. بررسی شکایات ارجاع شده به هیأت بدوی دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد در سال‌های 1390 تا 1394

صفحه 40-45

رویا راعی فرد؛ رضا افشاری؛ سید هادی موسوی محمدی؛ محمد اسدی


خدمات سازمان

10. تفاهم نامه بیمه تعاون

صفحه 66-67

دفتر مجله


16. اخبار

صفحه 78-80

دفتر مجله