کاربرد دئوکسی‌ریبونوکلئیک‌اسید (DNA) گردشی به عنوان نسل جدیدی از بیومارکرهای سرطان

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار بیوشیمی بالینی، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران