آشنایی با سیستم نگهداری پیشگیرانه تجهیزات پزشکی

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسندگان

1 متخصص پاتولوژی، مدرس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مسئول فنی آزمایشگاه، بیمارستان هفدهم شهریور، سازمان تأمین اجتماعی، مشهد، ایران

2 کارشناس پرستاری، کارشناس ارشد، مدیریت اجرایی، اداره تجهیزات پزشکی، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران