گفتگو با اساتید گرانقدر؛ آقای دکتر مهدی لطفی و خانم دکتر نصرت لطفی: خدمت به خلق و ارتقای سلامت جامعه شالوده زندگی عاشقانه دو همراه سپیدپوش

نوع مقاله : راه بزرگان

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران