پروفسور حسین سامی راد؛ پایه گذار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران