معرفی رشته پزشکی قانونی بالینی

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت ها، متخصص پزشکی قانونی، کارشناس حقوق، مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران