تغییرات ایجاد شده درمیکروبیوم انسان ناشی از تماس با مواد شیمیایی محیط زیستی؛ یک خطر بهداشت عمومی

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

دانشمند ارشد (سم شناسی) مرکز مبارزه با بیماری‌ها، ونکوور، بریتیش کلومبیا، کانادا