دوره و شماره: دوره 21، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 82-126 
3. هالیتوزیس: از تشخیص تا درمان

صفحه 87-89

سید حامد بنی هاشم راد؛ سید احمد بنی هاشم راد؛ سید علی بنی هاشم راد


7. اسهال مسافران؛ پیشگیری، علائم و درمان

صفحه 102-103

محمدعلی ازادی مود؛ محمدرضا نجاریان کاخکی