هالیتوزیس: از تشخیص تا درمان

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسندگان

1 پزشک عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 پریودونتیست- ایمپلنتولو‌ژیست، دانشیارگروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران