نکات ضروری در صدور گواهی فوت و جواز دفن

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

فلوشیپ سم‌شناسی و مسمویت‌ها، متخصص پزشکی قانونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران