قوانین و رویه‌های ارائه خدمات پرستاری در منزل

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

سوپروایزر،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،بیمارستان امام رضا(ع)