تبلیغات در حوزه سلامت اقدامی مجاز، تخلف یا جرم است؟

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

مشاور حقوقی، سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران