نشست جامعه پزشکی با مسئولین ذیربط استان "طرح انتظارات جامعه پزشکی در حوزه سلامت"

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران