نشست صمیمی ریاست سازمان بیمه سلامت ایران با اصحاب حوزه سلامت استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران